LFVs effektiviseringsarbete ger resultat

28 maj 10:05

LFVs resultat för årets första kvartal uppgick till minus 11 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 13 miljoner jämfört med samma period 2013.

– Årets första kvartal är alltid en resultatmässigt svag period, men den förbättring vi ändå ser beror bland annat på fler internationella uppdrag och lägre kostnader, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Rörelseintäkterna uppgår till 688 mkr (711) och har minskat bland annat till följd av att undervägsavgifterna sänktes vid årsskiftet. En annan orsak är att en konkurrent övertog driften av flygledning vid fem regionala flygplatser vid årsskiftet, vilket minskar både intäkter och kostnader för LFV. – Lägre undervägsavgifter är en följd av de krav som EU-kommissionen fastlagt för effektivisering av en route-verksamheten. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under kommande år och som innebär stora krav på fortsatt effektivisering och kostnadsreduktion inom LFV. LFVs effektiviseringsprogram för att anpassa organisation och kostnader till de förutsättningar som gäller för en route-verksamheten samt stärka konkurrenskraften på övriga marknader fortsätter, säger Olle Sundin.

Genomlysning av olika verksamhetsområden pågår och målet är att minska kostnaderna med 350 mkr t o m år 2017 jämfört med 2012.

Efter fyra månader har antalet rörelser i svenskt luftrum ökat med knappt tre procent, vilket är lägre än budgeterat. LFVs prognos för helåret 2014 är en ökning av antalet rörelser med 1,6 procent.