Resultat från Sifo-undersökning Flyget och miljön

04 februari 15:02

Knappt åtta av tio - 77 procent - av de tillfrågade har en mycket eller ganska positiv inställning till flyget. Var femte är övervägande kritisk, medan endast 2 procent beskriver sin inställning som mycket negativ.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade tycker att bra flygförbindelser i landet är nödvändiga även om det påverkar miljön negativt.

Drygt hälften tycker helt eller delvis att flygets miljöpåverkan är acceptabel i förhållande till dess samhällsnytta. Det är en siffra som har varit relativt konstant över åren.

En klar majoritet (65 procent) tycker att flygets utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är allvarligast. Utsläpp till mark och vatten vid flygplatserna kommer på andra plats med 12 procent.

Vem eller vilka kan då åstadkomma mest för att minska flygets miljöpåverkan? Ja, omkring 35 procent av de tillfrågade anser att det är flygplanstillverkarna (ny flygplans- och motorteknik) och 24 procent att det är politikerna (ekonomiska styrmedel).