Höga byggnader och flygsäkerhet - hur hänger det ihop?

28 maj 09:05

LFV har fått frågor gällande höga byggnader och flygsäkerhet. Vad som gäller i Sverige och om det skiljer sig från andra länder. Varför det runt om i världen finns städer med höga byggnader och flygplatser inpå knuten? Borde det inte fungera på samma sätt i Sverige?

LFV följer det internationella regelverk som är utformat av International Aviation Organization, ICAO.  ICAO är ett specialorgan inom Förenta Nationerna, FN, vars uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet genom att verka för gemensamma och ändamålsenliga regler. De flesta av världens länder är medlemmar i ICAO och följer det regelverk som finns.

Det som kan skilja mellan länder, geografier och städer är hur omfattande infrastruktur det finns gällande övervakningskällor och hur mycket störningar som dessa kan filtrera. Att utveckla och säkra infrastruktur som klarar ett samhälles, en stads och ytterst en nations behov är viktigt men också kostsamt. Alla parter som är involverade måste gemensamt säkra att investeringar kan göras. I regelverket finns det visst utrymme för byggnader som är att anse som höga. Det krävs då särskilda utredningar för att säkerställa att flygsäkerheten inte äventyras.

För att säkra en helhetsbild när ett område ska bebyggas eller förändras och utvecklas är det flera parter som är involverade. LFV är en del i en sådan process. Bygglovsärenden är en process som också innebär en dialog med parterna. När LFV gör en prövning så görs den utifrån den intrastruktur för luftrummet som finns.

Nu pågår en diskussion kring ett byggprojekt i Stockholmsområdet. LFV har beslutat att pröva ärendet ytterligare en gång för att se om det finns några tekniska lösningar för oss att tillstyrka den föreslagna bygghöjden. LFVs viktigaste uppdrag är att vara en garant för flygsäkerhet och det styr också de beslut vi fattar.