Hur fungerar luftrummet?

Luftrummet är indelat i olika skikt beroende på höjden och närhet till en flygplats. Luftrummet närmast en flygplats är så kallat kontrollerat luftrum på alla höjder, det vill säga från marken upp till 14 000 meter. Huvudprincipen är att utanför flygplatsområdet är det endast de högre höjderna, 2 900 m till 14 000 m, som är kontrollerat luftrum – övrigt är fritt luftrum. I kontrollerat luftrum följer LFVs flygledare flygplanen via radar och har kontakt med piloterna. LFVs flygledare ser till att flygplanen leds på ett effektivt och säkert sätt. I okontrollerat luftrum är det fritt att flyga utan kontakt med LFVs flygledare (även om det givetvis finns flygsäkerhetsregler även där).  Det innebär att exempelvis små sportflygplan och helikoptrar ofta flyger i okontrollerat luftrum utan kontakt med flygledare. Vanliga passagerarflygplan flyger dock alltid i kontrollerat luftrum. Att designa luftrum och flygvägar är komplext. Vid val av flygvägar måste flera olika faktorer vägas in både ur ett ekonomiskt, kapacitets-, säkerhets- och miljöperspektiv.