Hållbarhetsarbete

Arlandatornet med påskliljor framför

LFV har i sitt uppdrag från regeringen att arbeta för ett hållbart flyg. I samarbete med våra partners utvecklar vi luftrum, procedurer och systemstöd för att skapa bättre förutsättningar för en minskad miljöpåverkan, både när det gäller utsläpp och buller.

Flyget och miljön är ett fokusområde i regeringens nationella flygstrategi med ambitionen att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. För LFV är miljöfrågan prioriterad och ambitionen är att vara Europas mest miljöeffektiva flygtrafiktjänst. Flygtrafiken svarar för cirka 2–3 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp inklusive kväveoxid. Flygtrafiktjänstens påverkan på flygets totala utsläpp bedöms vara runt 6 procent. Målet är att minska koldioxidutsläppen i svenskt luftrum med i genomsnitt 1 000 ton per år sett över perioden 2014–2019.

Hållbarhet tillsammans

Tillsammans med Transportstyrelsen (TS) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) avslutades 2017 ett projekt med syfte att förbättra beräkningarna av flygets utsläpp i svenskt luftrum. Resultatet av det är att FOI har kunnat förfina beräkningsmodellen så att skillnaden mellan beräknad och faktiskt flugen sträcka minskat. Genom att föra in en bränslemodell i LFVs radaranalysverktyg bidrar LFV till att FOI och TS kan göra mer exakta beräkningar av utsläppen från flyget i svenskt luftrum. LFV kommer också att kunna analysera vilka bränsleeffekter olika förändringar av luftrum och arbetsmetoder får. Det skapar nytta och värde för alla.

Raka flygvägar

Rakare flygvägar ger betydande bränslebesparingar och därmed minskade utsläpp av koldioxid. Som en av nio medlemmar ingår LFV i Borealisalliansen, som bland annat driver ett omfattande projekt för rakare flygvägar i medlemsstaternas luftrum, Free Route Airspace, FRA. Beräkningen är att år 2020 ska den årliga minskningen av utsläpp vara omkring 146 000 ton koldioxid och 641 000 ton kväveoxid.

LFV arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att i största möjliga mån, leda planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs bland annat på Stockholm Arlanda Airport, minskar också bullret då planet glidflyger under en stor del av inflygningen.

Utredning och analyser

Luftrum och flygvägar konstrueras för att vara både effektiva och optimala ur ett hållbarhetsperspektiv. LFV erbjuder stöd i flygplatsernas miljöprövningsarbete och miljöanalyser, som minimerar miljöpåverkan avseende buller och utsläpp. LFV har utvecklat ett analysverktyg som bearbetar miljontals radarspår och andra data från flygledningssystemet TopSky för att kunna bedöma hur miljöoptimala trafikflödena är, var bristerna finns och hur de kan åtgärdas. På uppdrag av Swedavia genomför LFV miljöanalyser av bolagets flygplatser. Arbetet inleddes 2016 med Åre Östersund Airport. Under 2017gjordes en analys av Umeå Airport samt Malmö Airport. Under 2018 planeras också implementering av flera förändringar vid bland annat Malmö Airport och Stockholm Arlanda Airport vilket förväntas ge stora utsläppsvinster.

Hastighetbegränsningar för civila flyget

Hösten 2017 påbörjades en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för att införa en generell hastighetsbegränsning för all civil trafik som landar på svenska flygplatser. Lägre hastigheter minskar bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen. Åtgärden är förankrad hos Swedavia och de stora flygbolagen som flyger till och från svenska flygplatser. Enligt plan implementeras den vid årsskiftet 2018/19.

Hållbara utbildningar

Att LFVs medarbetare har god kunskap om flygets miljö- och klimatpåverkan är viktigt för att LFV ska kunna bedriva ett aktivt miljöarbete i vardagen. Hur man leder flygtrafik på ett klimatsmart sätt är en viktig del i utbildningen till flygledare, som sker vid Entry Point North på Malmö Airport. Under året utbildades drygt 120 flygledare. Att leda trafiken så klimatsmart som möjligt gäller framför allt in- och utflygningsfaserna. Det handlar till exempel om att undvika att planen ligger i vänteläge inför landning, att flyga in och ut den kortaste vägen och att glidflyga ner mot landningsbanan när så är möjligt.

120
Så många flygledare utbildades i Eco driving under 2017

6 %
beräknas flygtrafikledningens påverkan på flygets totala utsläpp att vara