Innovation

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Innovation

Vår forskning- och innovationsverksamhet bedrivs utifrån ett antal strategiska utvecklingsområden som utgår från våra framtida utmaningar. Målet är att utveckla koncept/lösningar med tydlig nytta för luftfarten som ökar säkerhet, effektivitet, kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet i flygtrafikledningstjänsten. Arbetet bedrivs både inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet SESAR och genom nationella forskningsinitiativ.

Exempel på områden där det bedrivs forskning är; effektiv ankomst- och avgångssekvens, ökat informationsutbyte mellan flygplan och markcentral avseende 4-dimensionella flygbanor, effektiva stig- och sjunkprofiler, ökad automation i flygtrafikledningssystem för ökad säkerhet och effektivitet, kostandseffektivt informationsutbyte mellan ATM aktörerna och fjärrstyrda lösningar.

Vår forskning inom fjärstyrda torn har lett till att Sverige är den första nationen i världen som har driftsatt ett fjärrstyrt torn. Forskningen fortgår nu med att vidareutveckla tekniska och operativa förutsättningar för styrning av flera torn från en central. Projektet Large Scale Demonstrations, där man bygger upp och demonstrerar en flyginformationstjänst (AFIS) på flygplatsen i Gällivare som fjärrstyrs från centralen i Sundsvall, avslutas under året.

Under 2016 kommer aktiviteter att startas kopplat till RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) där man bland annat utvärderar, simulerar och demonstrerar hur fjärrstyrda flygfarkoster skulle kunna integreras i kontrollerat luftrum.

Under året kommer också samtliga projekt inom SESAR1 att slutföras. En stor del av den forskning som genomförts går vidare till implementering inom ramen för Deployment Manager, som är det program som styr sekvens och tidsplan för hur Europa ska implementera de nya ATM-lösningarna. Forskningsområden som bedöms viktiga men vars lösningar inte är tillräckligt mogna för implementering, drivs vidare inom ramen för SESAR2020-programmet.