CNS analys

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

CNS analys

  • CNS står för Communication Navigation Surveillance, alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning.

På denna och underliggande webbsidor ges upplysningar om hur inskickat underlag för tjänsten CNS-analys bör se ut för att vi skall kunna besvara er inskickade remiss så snabbt som möjligt. Den generella informationen gäller alla typer av kunder. Det finns dessutom information riktad till speciella kundkategorier på dessa sidor, se det menyalternativ som berör dig.

Tjänsten CNS-analys är avgiftsfri. Det är denna tjänst som du får utförd om du inte uttryckligen begär att få en avgiftsbelagd flyghinderanalys med orden ”Beställning flyghinderanalys”. i det underlag du skickar in till oss samt skickar in blanketten avsedd för detta, alternativt likvärdig handling, till oss.

  • CNS-analys - beskrivning av tjänsten

CNS-analys innebär att LFV analyserar ett eller flera objekt med en höjd över 20 m med avseende på de internationella regelverk och interna föreskrifter inom LFV som gäller för CNS-utrustningar. Vidare bedömer LFV om objektet kan uppföras utan att LFVs CNS-anläggningar riskerar att bli påverkade rent fysiskt av en etablering.

Märk väl att CNS-analysen inte tar hänsyn till hinderfrihet för luftfarten. Detta ombesörjs i den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys. För information om Flyghinderanalys, se Flyghinderanalys

Observera att vi för CNS-analys i regel behöver minst fyra veckors svarstid. Många som skickar in remisser begär svar inom 1-2 veckor vilket vi normalt inte kan tillgodose. Brådskar ditt ärende så tag kontakt med oss per telefon först så att vi kan prioritera ditt ärende. CNS-analys kan nås på telefon 011-19 22 13.

  • LFVs roll när det gäller remisser.

År 2010 delades dåvarande Luftfartsverket upp i LFV och Swedavia. Swedavia tog över ansvaret för de statliga flygplatserna och LFVs roll förändrades till de affärsområden vi har idag. Delningen 2010 innebar bland annat att LFV, med få undantag, idag endast äger CNS-utrustning som befinner sig på och utanför flygplatserna samt bedriver flygtrafiktjänst. CNS står för Communication Navigation Surveillance, alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning. Det är CNS-utrustningen som LFV yttrar sig över i våra remissvar då det är den som vi är sakägare för.