CNS-analys

CNS står för Communication Navigation Surveillance, alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning (övervakning).

Alla objekt till land och till sjöss högre än 20 meter över mark eller vattenyta som ingår i bygglovshandlingar eller kommunala planer ska remitteras till LFV. När det gäller objekt till sjöss eller i insjö så ska Kustbevakningen i Karlskrona också remitteras. registrator@kustbevakningen.se

Även entreprenadarbeten på eller invid mark där LFV är markägare eller arrendator ska remitteras till LFV.

 

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten CNS-analys är avgiftsfri. Det är denna tjänst som du får utförd om du inte uttryckligen begär att få en avgiftsbelagd flyghinderanalys.  

CNS-analys innebär att LFV analyserar ett eller flera objekt med en höjd över 20 meter med avseende på de internationella regelverk och interna föreskrifter inom LFV som gäller för CNS-utrustningar. Vidare bedömer LFV om objektet kan uppföras utan att LFVs CNS-anläggningar riskerar att bli påverkade rent fysiskt av en etablering.

Dock tar CNS-analysen inte hänsyn till hinderfrihet för luftfarten. Detta ombesörjs i den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys. För information om Flyghinderanalys, se Flyghinderanalys

Observera att vi för en CNS-analys i regel behöver upp till 30 arbetsdagars svarstid. Vi kan inte garantera svar inom kortare tid.

Remisshandlingar skickas till lfvcentralregistratur@lfv.se.

Pappersdokument kan i undantagsfall skickas till: LFV Central Registratur 601 79 Norrköping

Filer i ESRI SHAPE-format är till mycket stor hjälp för oss när det gäller större entreprenadområden, vindkraftparker, kraftledningar, vägbyggen, järnvägsbyggen och liknande.  

Ladda ner

Om du använder webbläsaren Chrome - ladda ner blanketten till din dator innan du fyller i den.

Frågor som inte LFV hanterar

  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och handlägger ärenden för luftfarten i Sverige, telefon 0771-503 503.
  • Frågor kring flyghindermarkering och belysning av flyghinder hanteras av Transportstyrelsen
  • Tillståndsärenden gällande luftfartsradio och radiobaserade system för luftfarten hanteras av Post och Telestyrelsen, PTS, telefon 08-678 55 00.
  • Bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna handläggs av Swedavia, telefon 010-109 00 00.