Anvisningar för mast- och vindkraftuppsättare

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Anvisningar för mast- och vindkraftuppsättare

Se först och främst de generella anvisningarna. Nedanstående information är specifikt riktad till uppsättare av master och vindkraft.

Mastens eller vindkraftverkets position med koordinater i RT 90 2,5 gon V eller SWEREF 99 TM samt eventuell lokal variant av koordinatsystem bör tydligt framgå av handlingarna. Masten eller vindkraftverkets totalhöjd över omgivande terräng samt markhöjd i meter över havet bör också anges. Om det är så att antenner skall placeras i toppen av en mast önskar vi att mastens totalhöjd inklusive antenner anges. Var noga med att ange vindkraftverkens totalhöjd = tornhöjd + (rotordiameter/2).

När det gäller enskilda vindkraftverk räcker det med koordinatangivelse tillsammans med information om vilket koordinatsystem som används i de bifogade dokumenten. Glöm inte z-koordinaten! Den får inte utelämnas eller bara uppskattas då den är viktig för vår analys. Gäller det ett begränsat område för ett litet antal vindkraftverk till exempel räcker det med mitt- och hörnkoordinater för området som inte får vara större än ett par kvadratkilometer.  

För vindkraftparker är en eller flera SHAPE-filer som beskriver de aktuella områdena att föredra för oss.   

Är det en flyghinderanalys ni vill ha bör detta tydligt framgå genom att det inskickade materialet märks med orden ”Beställning flyghinderanalys”. Om möjligt använd helst LFV:s blankett under www.lfv.se/flyghinderanalys. Använder du någon annan blankett bör samma information finnas på den blanketten som på LFVs blankett.


Master som innehåller alla typer av radiosändare kan orsaka störningar på luftfartens anläggningar. För att kunna göra en korrekt analys avseende elektromagnetisk kompatibilitet med luftfartens anläggningar (EMC) behöver vi information om mastens placering inklusive korrekt terränghöjd där masten skall placeras , masthöjd, antennernas placering i masten (sticker de upp ovanför masten?), använda frekvenser, effekter, antenntyper och antennförstärkning.