Anvisningar till kommuner

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Anvisningar till kommuner

Se först och främst de generella anvisningarna.  Nedanstående information är specifikt riktad till Sveriges kommuner.    För kommuner är det framförallt översiktsplaner, detaljplaner, vindbruksplaner, bygglovsärenden för master och vindkraftverk samt byggnadsverk över 20 m, oavsett placering, LFV är intresserade av att titta på.

Observera att ni inte behöver skicka in följande typer av handlingar till LFV: beslutsmeddelanden av olika slag, mötesprotokoll och liknande handlingar som handlar om att kommunala planer vunnit laga kraft eller att bygglov beviljats. Om LFV skulle behöva sådana handlingar begär vi i så fall att få ut dem. Lägg heller inte till personliga eller generella e-postadresser tillhörande LFV på sändlistor för sådana handlingar.

Allra helst tar vi emot planer i elektroniskt format, helst i PDF-format men även MS Word. I de fall olika områden ingår i planer, som i vindbruksplaner, är det önskvärt att få dessa områden definierade i en SHAPE-fil så att vi kan titta på dem i våra GIS-verktyg. Undvik att skicka papperskartor över stora eller ett flertal områden.

Rådfråga vår registratur innan ni skickar in pappershandlingar, det finns kanske bättre alternativ. Registraturen kan nås på gruppnummer 010-212 07 80.  

Om möjligt ber vi er att undvika skannat material.  

När det gäller enskilda vindkraftverk räcker det med koordinatangivelse tillsammans med information om vilket koordinatsystem som används i de bifogade dokumenten. Glöm inte z-koordinaten! Den får inte utelämnas eller bara uppskattas då den är viktig för vår analys. Gäller det ett begränsat område för ett litet antal vindkraftverk till exempel räcker det med mitt- och hörnkoordinater för området som inte får vara större än ett par kvadratkilometer.  

När det gäller vindbruksplaner så är en eller flera SHAPE-filer som beskriver de aktuella områdena att föredra för oss. Var noga med att ange vindkraftverkens totalhöjd = tornhöjd + (rotordiameter/2).  

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) skall alla detalj- och översiktsplaner i en kommun som kan tänkas beröra en myndighet, i vårt fall LFV, skickas på remiss till denna. Observera att till exempel vägarbeten kan påverka LFV då vi kan ha markbaserad utrustning i området som kan drabbas av strömavbrott,  radiofrekvenser kan störas, tillfartsvägarna till utrustningen kan skäras av permanent eller tillfälligt osv. Även fall som inte är helt uppenbara kan vi behöva titta på. Är ni osäkra så ring först CNS-analys på telefon 011-19 22 13.  

Exempel på handlingar som ni inte behöver remittera till oss är: handlingar rörande bostadshus lägre än 20 m, såsom vanliga villor, grundvattenärenden, vägbeläggningsärenden, VA-ärenden och liknande.