Anvisningar till kraftbolag

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Anvisningar till kraftbolag

Se först och främst de generella anvisningarna.  Nedanstående information är specifikt riktad till kraftbolag.

Kraftledningar dras i de allra flesta fall långa sträckor. Därför önskar LFV SHAPE-filer med den eller de korridorer samt de sträckningar som kan bli aktuella. Bifogade SHAPE-filer gör att handläggningstiden minskar avsevärt. Skicka om möjligt in allt material som gäller ett projekt samlat.

Undvik att skicka in en remiss för varje delsträcka eller delmoment i ett större kraftledningsbygge. LFV bedömer helheten och svarar med ett yttrande som gäller hela projektet.   Undvik att skicka in kartmaterial på papper. Ett mejl med information om ärendet jämte bifogade SHAPE-filer över planerade sträckningar räcker. Ange också i vilket format koordinaterna i SHAPE-filerna är och även lokal variant om sådan används.   

Ange stolphöjder då dessa påverkar erforderligt skyddsavstånd för kraftledningen till CNS-utrustning.  

Observera att kraftledningar kan ha stor inverkan på luftfartens radiobaserade system, såsom radio för flygtrafikledning och navigationshjälpmedel. Vidare kan kraftledningar utgöra störkällor då isolatorer är trasiga, i fuktig väderlek, vid koronaurladdningar etc. Kraftledningar nära flygplatser kräver bland annat av dessa orsaker en mer noggrann analys varför ett svar kan ta längre tid än för övriga ärenden då flera personer inom LFV i regel behöver konsulteras.