Anvisningar till länsstyrelser

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Anvisningar till länsstyrelser

Se först och främst de generella anvisningarna. Nedanstående information är specifikt riktad till Sveriges länsstyrelser.

Undvik att skicka möteskallelser till oss. Vi har tyvärr ingen möjlighet att delta på länsstyrelsernas beredningsmöten.  

Likaså får vi ibland kungörelser som rör rättsprocesser rörande vindkraftsärenden till exempel. Är inte LFV part i målet behöver ni inte remittera dessa ärenden till oss.  

Vi får även in ärenden som rör aktualitetsprövning av kommuners planer. Sådana planer vill LFV i första hand fånga upp direkt från kommunerna när det av kommunen beslutats att en plan skall upprättas eller revideras. När planen väl når Länsstyrelsen är det många gånger för sent, i regel har det gått ett år eller mer sedan planen utfärdades. Planerna kan ha hunnit vinna laga kraft innan LFV har hunnit yttra sig om dem. Däremot kan det vara värdefullt för LFV att få yttra sig över punkter som Länsstyrelsen och statliga myndigheter uppmärksammat då Länsstyrelsen skickar in aktualitetsprövningen till LFV på remiss. Det är fundamentalt att LFV får yttra sig över dessa planer direkt till kommunerna i ett så tidigt skede som möjligt så att onödiga kostnader undviks och LFV kan avråda från etableringar som kan påverka LFVs anläggningar och därmed indirekt utgöra ett hot mot flygsäkerheten.