Generella anvisningar

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Generella anvisningar

Vi rekommenderar att ni använder LFVs blankett för CNS-analys. (Blanketten är under framtagande och kommer snart bli tillgänglig) Väljer ni att inte göra det bör ni se till att all information som finns på LFVs blankett också finns i ert inskickade material.

 • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och handlägger ärenden för luftfarten i Sverige, telefon 0771-503 503.
 • Frågor kring flyghindermarkering och belysning av flyghinder hanteras av Transportstyrelsen.
 • Tillståndsärenden gällande luftfartsradio och radiobaserade system för luftfarten hanteras av Post och Telestyrelsen, PTS, telefon 08-678 55 00.
 • Bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna handläggs av Swedavia, telefon 010-109 00 00.
 • I handling till LFV skall alltid framgå fullständiga kontaktuppgifter, dvs. namn, adress, tjänsteställe med avdelningsbeteckning eller liknande, postnummer, postort, eventuell postbox, telefonnummer och e-postadress.
 • Önskar ni att remissvaret skall gå till annan person eller annan e-postadress än till den som skickat in remissen ange då detta tydligt i underlaget.
 • För er egen skull: ange "Er referens" i ärendet så att ni kan hitta ärendet i era arkiv. Vi anger alltid "Er referens" i vårt svar.
 • Undvik att skicka in handlingar till en personlig e-postadress på LFV. Undantaget är om någon person på LFV uttryckligen bett om det. Personer byter arbetsuppgifter och slutar, därför har vi generella e-postadresser för att säkerställa att inskickat material tas omhand.
 • Lägg aldrig till en personlig e-postadress på LFV till någon mejllista om personen inte uttryckligen begärt det av samma anledningar som ovan.
 • Vi vill alltid veta koordinater för de objekt högre än 20 m, som vi skall yttra oss om. Koordinaterna bör anges i något av formaten SWEREF 99 TM eller RT 90 2,5 gon V. Glöm inte z-koordinaten, den är ytterst viktig för oss och får inte utelämnas eller bara uppskattas. Ange vilket koordinatsystem och eventuell lokal variant som ni använder. På förekommen anledning vill vi påminna om att X-koordinater alltid börjar på 6xxxxx i RT90 2,5 gon V och att Y-koordinater alltid börjar med 1xxxxx i RT90 2,5 gon V, vilket inte är fallet för Y-koordinaten i SWEREF 99 TM. Lantmäteriet har koordinattransformation på sin hemsida.

 • Önskvärda filformat: LFV lyder under Arkivlagen (1990:782) som statligt affärsverk. Detta innebär att LFV inte kan godta webblänkar där inskickat material skall hämtas. Relevant material skickas elektroniskt till lfvcentralregistratur@lfv.se
 • Vi föredrar handlingar i PDF-format eller som MS Word-filer. Vi kan inte hantera filer i OpenDocument-format. För koordinatlistor se not nedan. 
 • När det gäller fotografier och bildfiler föredrar vi JPEG-filer med måttlig komprimering. 
 • Filer i ESRI SHAPE-format är till mycket stor hjälp för oss när det gäller större entreprenadområden, vindkraftparker, kraftledningar, vägbyggen och liknande. Glöm inte att ange koordinatformatet och eventuell lokal variant i dessa fall, det är inte alltid det syns i våra analysverktyg. Filer i GIS-formaten består ofta av ett antal olika delar för att vara kompletta, varför det är lämpligt att arkivera dessa i ZIP eller RAR-format innan de levereras till LFV. 
 • När det gäller listor med koordinater för flera olika objekt, såsom vindkraftverk, bör dessa vara i redigerbart format såsom en MS Excel-fil eller MS-Wordfil. Undvik PDF-filer med koordinatlistor, då sådana inte går att redigera.

 

 • Pappersdokument kan i undantagsfall skickas till: LFV Central Registratur 601 79 Norrköping
 • Gäller remissen uppförande av objekt till sjöss på svenskt territorialvatten bör Kustbevakningen också vara remissinstans.
 • Remissen skall skickas till:Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536  371 23 Karlskrona eller per e-post till: registrator@kustbevakningen.se

Radiolänkmaster
Detta stycke får inte tolkas som att andra masttyper än radiolänkmaster inte skall remitteras till LFV. Radiolänkmaster är endast ett specialfall av master som kräver särskilt noggrann analys av LFV. Alla master, torn och byggnadsverk, oavsett typ, över 20 m höjd skall remitteras till LFV oavsett var i Sverige de är tänkta att placeras. Observera att detta även gäller svenskt territorialvatten. I det fallet skall även Kustbevakningen vara remissinstans.
Radiolänkmaster är alltså specialfall som måste bedömas individuellt enligt de standarder LFV grundar CNS-analyser på. Därför bör LFV få tillgång till fullständig teknisk information om radiolänkmaster. Information om mastens placering, masthöjd, antennernas placering i masten (sticker de upp ovanför masten?), använda frekvenser, effekter, antenntyp och antennförstärkning samt lobriktning skall anges. Skälet är att ett radiolänkstråk kan störa luftfartyg i närheten av en flygplats.

 • Märk ärendet ”CNS-ärende radiolänk”.

Exempel på vanliga antenntyper

Typisk radiobasantenn, inte att betrakta som radiolänk. Här visas 4 dipoler, vanligen finns 1 - 4 dipoler på en sådan antenn. Typisk radiolänkantenn. Utseendet kan variera något. Observera att radiolänkantenner även kan sitta på master med mobiltelefoniantenner på till exempel. En vanlig antenntyp för mobiltelefoni. Oftast finns flera sådana här antenner i
en mast. Mobiltelefoni är inte att betrakta som radiolänk.