LFV levererade hög kapacitet 2017

13 mars 13:03

2017 blev ännu ett rekordår i svenskt luftrum; antalet flygrörelser uppgick till 762 000 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2016. Mest ökade den överflygande trafiken som passerar svenskt luftrum utan att starta eller landa på en svensk flygplats, skriver LFV i 2017 års årsredovisning.

– Med hög flexibilitet klarade vi av den stora trafikökningen med bibehållen kvalitet och punktlighet. LFVs leverans har varit mycket stabil under året. 99,9 procent av flygningarna en route i svenskt luftrum har genomförts utan några förseningar förorsakade av flygtrafiktjänsten, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

Under året har LFV bidragit till ett flertal projekt och initiativ. Bland annat avtalet om Bällsta radar som möjliggör mer bostadsbyggande i Stockholmsregionen och i november tecknades avtalet med Swedavia om flygtrafikledning på distans för flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö.

LFVs omsättning 2017 uppgick till 3,3 miljarder kronor och resultatet efter finansiella poster blev minus 78 miljoner kronor. Trafikökningen innebar visserligen ökade intäkter under fjolåret men med nuvarande avgiftsmodell får LFV inte behålla hela intäktsökningen. Det låga ränteläget innebär ökade kostnader för pensionsskulden vilket också påverkar resultatet negativt.

LFV deltog tillsammans med Försvarsmakten i planeringen och genomförandet av flera försvarsmaktsövningar under 2017. Aurora i september var den största där LFV arbetade tillsammans med Försvarsmakten för ett genomföra övningen. Den civila luftfarten påverkades inte negativt i någon större omfattning av övningen.

Miljöfrågan är central för flyget. I ett internationellt perspektiv är de svenska målen för miljö mycket ambitiösa.
– I vårt dagliga arbete ska vi ha en omsorg om miljön. Det gör vi genom att utbilda våra flygledare i "eco-driving" i luften och erbjuda våra kunder stöd vid miljötillståndsansökningar. Vi samarbetar också med forskare och myndigheter för att använda luftrummet så optimalt som möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Ann Persson Grivas.

LFVs årsredovisning 2017.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med flygtrafikledning på distans – till utvalda flygplatser fjärrstyr vi flygtrafikledningstjänsten från en gemensam kontrollcentral, en utveckling som ger stor global uppmärksamhet. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.
LFV är certifierat enligt ISO9001 & 14001 samt uppfyller kraven för ISO27001 & 15489.