Med fokus på flygtrafikledning på distans

11 oktober 13:10

Under onsdagen deltog LFV i ett konsultationsmöte på initiativ av Transportstyrelsen på ämnet flygtrafikledning på distans (RTS=Remote Tower Services). Svenska flygbranschen, IATA och SAS var några av de intressenter som bjudits in för att lyssna och ställa frågor till LFVs experter och representanter för Swedavia och SDATS.

Konsultationsmöten sker regelbundet med luftrumsbrukarna inom ramen för EUs avgiftsförordning (391/2013). Frågor och bra diskussioner visade på att informationsbehovet är stort kring hur det komplexa avgiftssystemet fungerar men också om rollerna mellan flygplatser, flygbolag och flygtrafiktjänst.

Ny teknik
Nuvarande systemstöd för flygtrafikledning i tornen är ålderstigna och behöver ersättas och utvecklas. Gammal teknik i dagens tornmiljöer är inte kompatibel med tjänsternas utveckling mot aktiv informationsdelning genom luftfartssystemets alla led. 
– Nu digitaliseras ATM-världen. Digitalisering är en naturlig del i världen och också i SESAR. Med RTS flyttar man inte gamla system utan man byter ut till nyare tornmiljö, sa Ulf Thibblin, teknisk direktör LFV.

Frågan om på vilket sätt luftrumsbrukarna varit med i processen att ta fram RTS kom upp. Svaret är att RTS har utvecklats genom ett europeiskt samarbete inom SESAR där brukarna varit delaktiga.

En annan fråga var vad flygtrafikledning på distans kommer kosta för flygbolagen. EU:s regelverk är utformat så att endast en liten del av LFVs en routeintäkter får användas för den här typen av investeringar. Som en del i EU:s utvecklingsprogram för ett effektivare transportsystem i Europa erhåller LFV också medel för investeringarna därifrån.

Hur mycket flygplatserna betalar beror på vilka tjänster de köper av leverantören LFV och är avhängigt av vilken tillgänglighet som flygbolagen på respektive flygplats efterfrågar. Det är flygplatserna som är LFVs kunder.

Swedavias Elisabeth Sallfeldt berättade varför de ser RTS som den bästa lösningen för sina, i nuläget fyra flygplatser.
– Vi har kommit fram till att RTS är lika bra eller bättre. Till exempel kan ökad trafik bättre tillgodoses med RTS och öppettiderna kan vara mycket mer flexibla. För Swedavias del innebar bedömningen också en jämförelse med vilka investeringar i bland annat tornteknik och tornbyggnader som Swedavia annars skulle behöva göra.