Om LFV

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhö­rande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

LFV har fyra huvudsakliga verksamhets­områden: flygtrafiktjänst, övrig kommersiell verksamhet, forskning och innovation samt anslagsfinansierad verksamhet. Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia.

Flygtrafiktjänst

I flygtrafiktjänst ingår förutom flygtrafikledningstjänst även CNS-tjänster, flyginformation och väderpresentation. Tjänsterna utförs både för civil och militär flygtrafik. Kunderna är de flygbolag och flygoperatörer som trafi­kerar det svenska luftrummet, Försvarsmakten samt statliga, kommunala och privatägda flygplatser. Verk­samheten omfattar de flygtrafiktjänster som tillhan­dahålls i det övre luftrummet, en route, från kontroll­centralerna i Stockholm och Malmö. Flygtrafiktjänsten omfattar också flygplatsernas kontrollzoner och terminalområden. Det är områden på och direkt anslutning till flygplatserna. Vi flygtrafikleder också vid in- och utflyg­ning. Det görs från flygplatsernas flygledartorn, fristående terminalkontrollcentraler samt kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. För att allt ska fungera har LFV en infrastruktur i form av kontrollcentraler, radarstationer, navigationshjälpmedel, operativa system med mera.

Övrig kommersiell verksamhet

För att LFV ska kunna leverera smarta lösningar för morgondagens flyg är samarbeten och allianser strategiskt viktiga. LFV kan därmed erbjuda kunder innovativa och konkurrenskraftiga produkter och koncept. I strategiska möten med flygbolagen diskuteras långsiktiga övergripande frågor som avgifter, kapacitet och leverans. För flygplatserna är LFV en naturligt långsiktig partner i deras utveckling. För varje kund finns avtal som ligger till grund för leverans, informationsutbyte och uppföljning. Den internationella marknaden för flygtrafiktjänstrelaterade erbjudanden har de senaste åren präglats en ökad konkurrens. Trenden stannade av under 2020, primärt på grund av pandemin, men det kommer kontinuerligt ut uppdrag som syftar till att utveckla flygplatser och flygtrafiktjänst för att leva upp till framtida krav på infrastrukturen.

Forskning och innovation

LFV bedriver forskning- och innovation framförallt inom ramen för det europe­iska forskningsprogrammet för flygtrafikledning, Single European Sky ATM Research (SESAR). Verksamhetens kostnader ska täckas genom extern finansiering och finansieras i huvudsak genom EU-bidrag samt medel från Trafikverket och Vinnova. LFV samarbetar också med universitet och högskolor och har ett långtgående sammarbete med Linköpings Universitet.

Anslagsfinansierad verksamhet

LFV ska tillhandahålla en robust flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen och har därför erhållit anslag för att utveckla och förstärka såväl robusthet som redundans inom flygtrafiktjänstområ­det. Arbetet är till stor del projekt­baserat. Arbetet drivs i programform och innehåller ett stort antal delprojekt.