Det här är LFV

 • LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans, Remote Tower Services, RTS. Sedan april 2015 har Örnsköldsviks flygplats flygtrafikledning på distans från Remote Tower Centre, RTC, i Sundsvall. Därifrån styr Saabs dotterbolag SDATS också flygtrafiken vid Linköping City Airport, Sundsvall Timrå Airport och Scandinavian Mountains Airport i Sälen.
 • Vi flygtrafikleder vid 16 flygplatser/flottiljer och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral ÖKC.
 • Vi bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar för kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
 • LFV samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.
 • LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
 • LFV har cirka 1100 anställda.
 • Det var 359 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2021.

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Vi är ett statligt affärsverk och vår verksamhet finansieras främst via avgifter och intäkter. Vi lyder under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Vi leder flygtrafiken på ett säkert sätt genom det svenska luftrummet; både den överflygande trafiken, och flygtrafiken vid de flygplatser i Sverige där vi utför flygtrafiktjänsten.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs LFVs verksamhetspolicy som också innehåller policy för kvalitet och miljö (PDF).

Flexibelt och effektivt luftrum

Sedan 1978 är det militära och det civila luftrummet integrerat i Sverige, Det är en unik lösning som Sverige är ensamt om. Därmed kan luftrummet användas på ett flexibelt och effektivt sätt vilket bidrar till ett hållbart luftrum. Försvarsmakten har verksamhet på flygplatser/flottiljer i Sverige där LFVs personal ansvarar för flygtrafiktjänster. Inom tek­nikområdet sker nyutveckling och uppdatering av de befintliga systemen i tornen i nära samarbete med Försvarsmakten.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet innehåller avkastningskrav och förväntningar på vad LFV ska leverera. Det kan också innehålla särskilda uppdrag.

Regeringsuppdrag

LFV har olika regeringsuppdrag där vi ska:

 • föreslå ett nytt undre luftrum
 • etablera system och tjänster för obemmanad luftfart
 • spara energi
 • minska utsläpp från tjänsteresor

2021 fick LFV ett regeringsuppdrag som bland annat innebär att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser. Utredningen ska resultera i ett förslag på hur det undre luftrummet kan organiseras. Förslaget ska omfatta en genomförandeplan och en kostnadsbedömning. Den 31 mars 2022 lämnade LFV en första delrapport till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Uppdraget ska slutrapporteras augusti 2023. Läs Regeringens uppdragsbeskrivning om att föreslå ett nytt undre luftrum.

I regleringsbrevet för 2022 angavs att LFV inom ramen för sitt uppdrag ska etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM, Unmanned Aircraft Systems Traffic Management, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt. Syftet är att säkerställa luftrumskapaciteten för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet. Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet/Landsbygds- och infrastrukturdepartementet den 11 april 2022 och ska slutredovisas senast den 15 juni 2023. Uppdraget finns i regleringsbrevet.

Regeringen gav i september 2022, 198 myndigheter, bland dem LFV, i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder. Varje månad ska förbrukad el redovisas till Energimyndigheten som i sin tur ska redovisa en månatlig sammanställning till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Uppdraget pågår till och med 31 mars 2023. LFV ska även redovisa hur vi arbetar för att minska utsläpp från tjänsteresor och vad vi kan göra för att fortsätta att utveckla ett arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan.

Finansiell och operativ prestation

Här hittar du LFVs årsrapport och delårsrapporter.

LFV arbetar med fyra verksamhetsområden; flygtrafiktjänst, övrig kommersiell verksamhet, forskning och innovation och anslagsfinansierad verksamhet.

Flygtrafiktjänst

Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia. I flygtrafiktjänst ingår förutom flygtrafikledningstjänst även CNS-tjänster, flyginformation och väderpresentation. Tjänsterna utförs både för civil och militär flygtrafik. Kunderna är de flygbolag och flygoperatörer som trafi­kerar det svenska luftrummet, Försvarsmakten samt statliga, kommunala och privatägda flygplatser. Verk­samheten omfattar de flygtrafiktjänster som tillhan­dahålls i det övre luftrummet, en route, från kontroll­centralerna i Stockholm och Malmö.

Flygtrafiktjänsten omfattar också flygplatsernas kontrollzoner och terminalområden. Det är områden på och i direkt anslutning till flygplatserna. Vi flygtrafikleder också vid in- och utflyg­ning. Det görs från flygplatsernas flygledartorn, fristående terminalkontrollcentraler samt kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. För att allt ska fungera har LFV en infrastruktur i form av kontrollcentraler, radarstationer, navigationshjälpmedel, operativa system med mera.

Övrig kommersiell verksamhet

För att LFV ska kunna leverera smarta lösningar för morgondagens flyg är samarbeten och allianser strategiskt viktiga. LFV kan därmed erbjuda kunder innovativa och konkurrenskraftiga produkter och koncept. I strategiska möten med flygbolagen diskuteras långsiktiga övergripande frågor som avgifter, kapacitet och leverans. För flygplatserna är LFV en naturligt långsiktig partner i deras utveckling. För varje kund finns avtal som ligger till grund för leverans, informationsutbyte och uppföljning. Den internationella marknaden för flygtrafiktjänstrelaterade erbjudanden har de senaste åren präglats en ökad konkurrens. Trenden stannade av under 2020, primärt på grund av pandemin, men det kommer kontinuerligt ut uppdrag som syftar till att utveckla flygplatser och flygtrafiktjänst för att leva upp till framtida krav på infrastrukturen.

Forskning och innovation

LFV bedriver forskning- och innovation framförallt inom ramen för det europe­iska forskningsprogrammet för flygtrafikledning, Single European Sky ATM Research (SESAR). Verksamhetens kostnader ska täckas genom extern finansiering och finansieras i huvudsak genom EU-bidrag samt medel från Trafikverket och Vinnova. LFV samarbetar också med universitet och högskolor och har ett långtgående samarbete med Linköpings Universitet.

Anslagsfinansierad verksamhet

LFV ska tillhandahålla en robust flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen och har därför erhållit anslag för att utveckla och förstärka såväl robusthet som redundans inom flygtrafiktjänstområ­det. Arbetet är till stor del projekt­baserat. Arbetet drivs i programform och innehåller ett stort antal delprojekt.