Det här är LFV

Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.

 

LFV i korthet

  • LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster.
  • Vi flygtrafikleder vid 16 flygplatser/flottiljer och från fyra kontrollcentraler i Sverige: ATCC Stockholm, ATCC Malmö, RTC Stockholm och Östgöta Kontrollcentral ÖKC.
  • Vi bedriver forskning och utvecklar tjänster och operativa koncept för att möta nya förutsättningar för kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV har över 75 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet.
  • LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans, Remote Tower Services, RTS. Vi leder idag flygtrafiken från Kiruna Airport, Åre Östersund Airport och Umeå Airport på distans från RTC Stockholm.
  • Vi samarbetar i olika allianser och organisationer för att effektivisera det europeiska luftrummet.
  • LFV har ca 1150 anställda.
  • 2023 var det 583 000 flygrörelser i svenskt luftrum.

Om vårt uppdrag

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad luftfart. Vi är ett statligt affärsverk och vår verksamhet finansieras främst via avgifter och intäkter. Vi lyder under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Vi leder flygtrafiken på ett säkert sätt genom det svenska luftrummet; både den överflygande trafiken, och flygtrafiken vid de flygplatser i Sverige där vi utför flygtrafiktjänsten.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Läs LFVs verksamhetspolicy som också innehåller policy för kvalitet och miljö (PDF).

Flexibelt och effektivt luftrum

Sedan 1978 är det militära och det civila luftrummet integrerat i Sverige, Det är en unik lösning som Sverige är ensamt om. Därmed kan luftrummet användas på ett flexibelt och effektivt sätt vilket bidrar till ett hållbart luftrum. Försvarsmakten har verksamhet på flygplatser/flottiljer i Sverige där LFVs personal ansvarar för flygtrafiktjänster. Inom tek­nikområdet sker nyutveckling och uppdatering av de befintliga systemen i tornen i nära samarbete med Försvarsmakten.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet innehåller avkastningskrav och förväntningar på vad LFV ska leverera. Det kan också innehålla särskilda uppdrag.

Finansiell och operativ prestation

Här hittar du LFVs årsrapport och delårsrapporter.

Flygtrafiktjänst

LFV arbetar med fyra verksamhetsområden; flygtrafiktjänst, övrig kommersiell verksamhet, forskning och innovation och anslagsfinansierad verksamhet.

Flygtrafiktjänst

Den övervägande delen av flygtrafiktjänsten bedrivs med ensamrätt på en reglerad marknad. Det gäller flygtrafiktjänster i det övre luftrummet samt tjänster som utförs åt Försvarsmakten och Swedavia. I flygtrafiktjänst ingår förutom flygtrafikledningstjänst även CNS-tjänster, flyginformation och väderpresentation. Tjänsterna utförs både för civil och militär flygtrafik. Kunderna är de flygbolag och flygoperatörer som trafi­kerar det svenska luftrummet, Försvarsmakten samt statliga, kommunala och privatägda flygplatser. Verk­samheten omfattar de flygtrafiktjänster som tillhan­dahålls i det övre luftrummet, en route, från kontroll­centralerna i Stockholm och Malmö.

Flygtrafiktjänsten omfattar också flygplatsernas kontrollzoner och terminalområden. Det är områden på och i direkt anslutning till flygplatserna. Vi flygtrafikleder också vid in- och utflyg­ning. Det görs från flygplatsernas flygledartorn, fristående terminalkontrollcentraler samt kontrollcentral för flygtrafikledning på distans. För att allt ska fungera har LFV en infrastruktur i form av kontrollcentraler, radarstationer, navigationshjälpmedel, operativa system med mera.

Övrig kommersiell verksamhet

För att LFV ska kunna leverera smarta lösningar för morgondagens flyg är samarbeten och allianser strategiskt viktiga. LFV kan därmed erbjuda kunder innovativa och konkurrenskraftiga produkter och koncept. I strategiska möten med flygbolagen diskuteras långsiktiga övergripande frågor som avgifter, kapacitet och leverans. För flygplatserna är LFV en naturligt långsiktig partner i deras utveckling. För varje kund finns avtal som ligger till grund för leverans, informationsutbyte och uppföljning. Den internationella marknaden för flygtrafiktjänstrelaterade erbjudanden har de senaste åren präglats en ökad konkurrens. Trenden stannade av under 2020, primärt på grund av pandemin, men det kommer kontinuerligt ut uppdrag som syftar till att utveckla flygplatser och flygtrafiktjänst för att leva upp till framtida krav på infrastrukturen.

Forskning och innovation

LFV bedriver forskning- och innovation framförallt inom ramen för det europe­iska forskningsprogrammet för flygtrafikledning, Single European Sky ATM Research (SESAR). Verksamhetens kostnader ska täckas genom extern finansiering och finansieras i huvudsak genom EU-bidrag samt medel från Trafikverket och Vinnova. LFV samarbetar också med universitet och högskolor och har ett långtgående samarbete med Linköpings Universitet.

Anslagsfinansierad verksamhet

LFV ska tillhandahålla en robust flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen och har därför erhållit anslag för att utveckla och förstärka såväl robusthet som redundans inom flygtrafiktjänstområ­det. Arbetet är till stor del projekt­baserat. Arbetet drivs i programform och innehåller ett stort antal delprojekt.