Visselblåsning

Visselblåsarlagen ger bland annat skydd mot repressalier för dem som slår larm. Skyddet avser missförhållanden av allmänintresse som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli delaktig i. Lagen skyddar, utöver anställda på LFV, även arbetssökande, praktikanter, volontärer, aktieägare, den som bistår den rapporterande personen och den som avslutat sin anställning hos LFV.

Exempel på missförhållanden av allmänintresse kan vara mutor eller korruption, att det slösas med skattemedel, att en produkt som kommer ut på marknaden är farlig, säkerhetsbrister eller brott mot nationella eller EU-rättsliga regelverk. Fler situationer kan avses så länge det ligger i allmänhetens intresse att den aktuella situationen rapporteras. Allmänt missnöje över den egna arbetssituationen faller inte in under det som kan rapporteras enligt visselblåsarlagen.

Skyddet innefattar bland annat en rätt att vara anonym vid rapporteringen av uppgifter som normalt sett faller in under tystnadsplikten. Däremot gäller inte detta sådant som rör kvalificerad sekretess.

LFV får inte utsätta den rapporterande personen för repressalier till följd av visselblåsningen. Uppgift om en visselblåsares identitet omfattas av den starkaste sekretessgrunden och får inte lämnas ut. En förutsättning för att omfattas av skyddet är att den som rapporterar har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Den som vill rapportera ett missförhållande av allmänintresse kan kontakta LFVs chefsjurist alternativt LFVs internrevisonschef. Kontakten kan ske via brev eller mail, via telefon eller genom att boka ett möte. Den som vill vara anonym kan lämna ett osignerat brev eller skicka epost från anonym adress eller mail till ovan angivna personer.

Det finns även en möjlighet att göra en anmälan till Transportstyrelsen. Rapporteringen ska då först föregås av en rapportering till LFV och endast om den rapporteringen inte leder till vissa uppföljningsåtgärder eller viss återkoppling får rapportering ske till Transportstyrelsen. Däremot får rapportering ske direkt till Transportstyrelsen om det föreligger överhängande eller uppenbar fara, risk för repressalier eller risk för att missförhållandet inte avhjälps.

Alla inkomna rapporter kommer att granskas av myndigheten. Om en rapport inte har någon betydelse för LFVs verksamhet kommer den däremot inte att utredas.