Affärsverkskoncernen LFV

Av regeringens instruktion för LFV (SFS 2010:184) framgår att LFV och de företag där staten genom verket, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande tillsammans bildar en affärsverkskoncern. Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, de av holdingbolaget helägda dotterföretagen AVISEQ Critical Communication AB, LFV Aviation Consulting AB samt intresseföretaget Entry Point North AB.

AVISEQ Critical Communication AB

AVISEQ levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag i Sverige. AVISEQ är ett helägt dotterbolag i LFVs affärsverkskoncern.

LFV Aviation Consulting AB 

LFV Aviation Consulting (information på engelska) är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. LFV har en lång och bred erfarenhet av projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen.

Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, ägs av en tredjedel var av LFV, danska Naviair och irländska IAA. EPN erbjuder utbildning inom flygtrafiktjänst till ägarna men också till andra kunder. Utbildningarna erbjuds digitalt och i Training Centers i Sverige, Danmark, Irland, Belgien, Spanien och Ungern.