Hållbarhetsarbete

Arlandatornet med påskliljor framför

LFV har i sitt uppdrag från regeringen att arbeta för ett hållbart flyg. I samarbete med våra partners utvecklar vi luftrum, procedurer och systemstöd för att skapa bättre förutsättningar för en minskad miljöpåverkan, både när det gäller utsläpp och buller.

Flyget och miljön är ett fokusområde i regeringens nationella flygstrategi med ambitionen att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. För LFV är miljöfrågan prioriterad och ambitionen är att vara Europas mest miljöeffektiva flygtrafiktjänst. Flygtrafiken svarar för cirka 2–3 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp inklusive kväveoxid. Flygtrafiktjänstens påverkan på flygets totala utsläpp bedöms vara runt 6 procent. Målet är att minska koldioxidutsläppen i svenskt luftrum med i genomsnitt 1 000 ton per år sett över perioden 2014–2019.

Det övergripande målet med utformning av svenskt luftrum är att skapa förutsättningar för att alla dess brukare ska kunna bedriva en säker, effektiv och miljöanpassad verksamhet. Att flyga med minsta möjliga miljöpåverkan (lägre utsläpp och minskat buller i flygplatsernas närområde) är kopplat till en förutsägbar flygoperation och ett ’miljöanpassat beteende’.

Rakare flygvägar ger betydande bränslebesparingar och därmed minskade utsläpp av koldioxid. Som en av nio medlemmar ingår LFV i Borealisalliansen, som bland annat driver ett omfattande projekt för rakare flygvägar i medlemsstaternas luftrum, Free Route Airspace, FRA. Beräkningen är att år 2020 ska den årliga minskningen av utsläpp vara omkring 146 000 ton koldioxid och 641 000 ton kväveoxid.

Att LFVs medarbetare har god kunskap om flygets miljö- och klimatpåverkan är viktigt för att LFV ska kunna bedriva ett aktivt miljöarbete i vardagen. Alla nyanställda får en grundläggande miljöutbildning.

Luftrum och flygvägar konstrueras för att vara både effektiva och optimala ur ett hållbarhetsperspektiv. LFV erbjuder stöd i flygplatsernas miljöprövningsarbete och miljöanalyser, som minimerar miljöpåverkan avseende buller och utsläpp. LFV har utvecklat ett analysverktyg som bearbetar miljontals radarspår och andra data från flygledningssystemet TopSky för att kunna bedöma hur miljöoptimala trafikflödena är, var bristerna finns och hur de kan åtgärdas.

Att leda trafiken så klimatsmart som möjligt bygger på att man har kunskap om bränsleeffektivitet för de som flyger. LFV utbildar sina flygledare i hur man kan agera för att skapa de bästa förutsättningarna ur ett miljöperspektiv.

2017 genomfördes en förstudie om att utreda förutsättningar om hastighetsbegränsningar för flyget. Lägre hastighet minskar bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen. Nu arbetar vi vidare med resultaten.

Genom att föra in en bränslemodell i vårt radaranalysverktyg bidrar LFV till att Tranpsportstyrelsen kan göra mer exakta beräkningar av utsläppen av flyget i svenskt luftrum. LFV kommer också att kunna anlysera vilka bränsleeffekter olika förändringar av luftrum och arbetsmetoder får. Det skapar värde och nytta för alla.

LFV arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att i största möjliga mån, leda planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs bland annat på Stockholm Arlanda Airport, minskar också bullret då planet glidflyger under en stor del av inflygningen.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har den samlade svenska flygnäringen tillsammans med representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Flygbranschen.