Miljö och hållbarhet

Det övergripande målet med utformning av svenskt luftrum är att skapa förutsättningar för att alla dess brukare ska kunna bedriva en säker, effektiv och miljöanpassad verksamhet. Att flyga med minsta möjliga miljöpåverkan - lägre utsläpp och minskat buller i flygplatsernas närområde - är kopplat till en förutsägbar flygoperation och ett miljöanpassat beteende. Här finns information om hur vi arbetar med gröna operationer.

Hållbart flyg uppdrag från regeringen

LFV har i sitt uppdrag från regeringen att arbeta för ett hållbart flyg. I samarbete med våra partners utvecklar vi luftrum, procedurer och systemstöd för att skapa bättre förutsättningar för en minskad miljöpåverkan, både när det gäller utsläpp och buller.

Flyget och miljön är ett fokusområde i regeringens nationella flygstrategi med ambitionen att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. För LFV är miljöfrågan prioriterad och ambitionen är att vara Europas mest miljöeffektiva flygtrafiktjänst. Flygtrafiken svarar för cirka 2–3 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp inklusive kväveoxid. Flygtrafiktjänstens påverkan på flygets totala utsläpp bedöms vara runt 6 procent.

Eco driving i luften

Att leda trafiken så klimatsmart som möjligt bygger på att man har kunskap om bränsleeffektivitet för de som flyger. På LFV utbildar vi våra flygledare i hur man kan agera för att skapa de bästa förutsättningarna ur ett miljöperspektiv.

Hållbara utbildningar

Att LFVs medarbetare har god kunskap om flygets miljö- och klimatpåverkan är viktigt för att LFV ska kunna bedriva ett aktivt miljöarbete i vardagen. Alla nyanställda får en grundläggande miljöutbildning.

Raka flygvägar

Rakare flygvägar ger betydande bränslebesparingar och därmed minskade utsläpp av koldioxid. Som en av nio medlemmar ingår LFV i Borealisalliansen, som bland annat driver ett omfattande projekt för rakare flygvägar i medlemsstaternas luftrum, Free Route Airspace, FRA.

Vi reducerar utsläpp och buller

Vi arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att i största möjliga mån, leda planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs bland annat på Stockholm Arlanda Airport, minskar också bullret då planet glidflyger under en stor del av inflygningen.

Så gör vi bättre beräkningar av utsläpp

Genom en bränslemodell i vårt radaranalysverktyg bidrar LFV till att Transportstyrelsen kan göra mer exakta beräkningar av utsläpp från flyget i svenskt luftrum. LFV kan också analysera de bränsleeffekter som förändringar av luftrum och metoder ger. Det skapar värde och nytta för alla.

LFV utreder och analyserar miljön

Luftrum och flygvägar konstrueras för att vara både effektiva och optimala ur ett hållbarhetsperspektiv. LFV erbjuder stöd i flygplatsernas miljöprövningsarbete och miljöanalyser, som minimerar miljöpåverkan avseende buller och utsläpp. LFV har utvecklat ett analysverktyg som bearbetar miljontals radarspår och andra data från flygledningssystemet TopSky för att kunna bedöma hur miljöoptimala trafikflödena är, var bristerna finns och hur de kan åtgärdas.