LFV bidrar till Agenda 2030

LFV och flera andra myndigheter har i uppdrag att vara med och bidra till de övergripande målen som FN har slagit fast i Agenda 2030 och som Sverige också har beslutat att vara en del i. Agenda 2030 är en färdplan för att skapa långsiktig, hållbar, ekonomisk, social och miljömässig utveckling för alla.

LFV har i uppdrag att redovisa hur verksamheten bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen och specifikt bedöma inom vilka mål- och delmål som verksamheten har störst inverkan på nationell och internationell nivå.

Agenda 2030 innehåller sjutton målområden och ett antal delområden för varje målområde. LFV har identifierat dessa mål som de främsta vi kan bidra till för att genomföra och uppnå Agenda 2030; hälsa och välbefinnande (3), jämställdhet (5), hållbar energi för alla (7), hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), hållbara städer och samhällen (11) och hållbar konsumtion och produktion (12). Vi arbetar kontinuerligt för att uppnå målen och här nedan kan du se exempel på hur.

 

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

• LFV ska tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst. Nollvision – vi ska inte bidra till någon flygsäkerhetsrelaterad händelse som medför att människor allvarligt skadas eller omkommer.

• LFV konstruerar in- och utflygningsvägar till och från flygplatser för att minimera buller och utsläpp.

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

• Jämställdhet är en del i vår värdegrund.

• Mål: män och kvinnor 40/60 på ledande befattningar, inget kön ska vara under 40 procent.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

• LFV ska minska den egna energiförbrukningen.

• Vi använder 100 procent grön el.

• LFV har tecknat ett grönt hyresavtal för huvudkontoret i Norrköping.

• Vi har som mål att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

• LFV ska svara för forskning, utveckling och innovation.

• Gemensamt dansk-svenskt luftrum – ger rakare flygvägar.

• LFV bedriver forskning och utvecklingsprojekt med fokus på miljöförbättring.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

• LFV genomför fördjupade miljöanalyser av trafikflöden i luftrummet.

• LFV arbetar med utveckling av luftrum, procedurer och systemstöd.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

• LFV källsorterar i så stor utsträckning som är möjligt.