Innovation

Vår forskning- och innovationsverksamhet bedrivs utifrån ett antal strategiska utvecklingsområden som utgår från våra framtida utmaningar. Målet är att utveckla koncept och lösningar med tydlig nytta för luftfarten som ökar säkerhet, effektivitet, kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet i flygtrafikledningstjänsten.

Samarbeten

LFVs forsknings- och innovationsverksamhet sker både i egen regi, men också inom ramen för samarbeten med universitet, andra myndigheter och organisationer. Trafikverket och Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation (SESAR), är de största finansiärerna av LFVs forskning. Andra samarbetspartners är Vinnova, INEA samt universitet och högskolor i LFVs forsknings- och innovationsarbete. Omkring 25 projekt och förstudier bedrevs under 2019 med forskare och doktorander.

Innovationsstipendium

Varje år delar LFV ut ett innovationsstipendium på 10 000 kr till en student eller anställd vid Linköpings Universitet för att uppmärksamma forskning och innovation kopplat till flygtrafikledning och flyg.

Forskningsarenan i Örnsköldsvik

Under 2019 har LFV och Örnsköldsvik Airport haft ett gemensamt arbete för att utveckla framtidens flygplat­ser i ett unikt samarbete. Arbete med utvecklingen av ett internationellt test-och demonstrationscenter för distansledda och autonoma flygplatser på Örnsköldsvik Airport har pågått under året. Arenan ska vara ett forum för aktö­rer inom flygbranschen och intressenter från industrin, akademin, myndigheter och regionen.

Syftet med arenan är primärt att stödja forskning inom flygtrafikledning och flygplatsdrift med en verklig test-, utvecklings-och demonstrationsmiljö men också, genom breda samarbetsprojekt, bidra till förutsättningarna för utvecklingen av industri och sam­hällsfunktioner i såväl den här regionen som i Sverige nationellt, hela tiden med flyget som utgångspunkt.

FoI Automationsprogram

Automationsprogrammet har pågått sedan 2015 och LFV presenterade förra året resultat vid ett 15-tal konfe­renser, samverkat med institutioner och forskningsinstitut utanför Sverige bland annat i USA NASA, UK Southampton & NATS, Korea KAIST, Singapore NTU samt Sharia University i Förenade Arabemiraten.  Kunskapsöverföring från programmet sker kontinu­erligt till Sjöfartsverket och Trafikverket för att stödja transportslagsövergripande utveckling. Under 2019 levererades bland annat:

  • Konceptutveckling och demonstration för UTM (luftrum, drönartrafik i stad och landsbygd).
  • Konceptutveckling för UAM (drönartrafik och tjäns­ter i stadsmiljö).
  • Analys och utveckling av Utredningsprocessen vid incidenter inom LFV.
  • Human Performance Case för etablering av RTS.
  • Utvecklat modeller för riskbedömning genom att tillämpa maskininlärning på ankomster och avgångar vid Arlanda.

En fortsättning på Automationsprogrammet har påbör­jats med bland annat start av en industridoktorand inom AI-assisterad flygtrafikledning.

Forskning kring drönartjänster

LFV och Linköpings Universitet driver sedan några år tillbaka tre forskningsprojekt med Sharjah Universitet i Förenade Arabemiraten varav ett är "Dubai UTM" där även SAAB deltar med teknisk expertis. VINNOVA finansierar projektet som handlar om att visualisera, kommunicera och visa vilka effekter som kan förväntas av omfattande drönartrafik i stadsmiljö. Läs mer i en artikel om forskning kring drönartjänster.

Elise – elektrisk lufttransport i Sverige

ELISE är ett svenskt initiativ som drivs i projektform med hjälp av Vinnova-medel. Det leds av Chalmers tekniska högskola i Göteborg. LFV är tillsammans med bland andra Saab, GKN Aerospace och Svenska Flygbranschen med som rådgivare. Målet är ett certifierat elflyg­plan som kan flyga 400 km år 2025.

Tanken är att elektriskt flyg i framtiden ska kunna användas på kort-och medeldistanser och på sikt bidra till minskade koldioxidutsläpp, men också till minskat buller och andra utsläpp. En andra fas av projektet vill man bygga upp ett konsortium inom industri och akademi som skapar förutsätt­ningar för utveckling av elflygplan.

LFV har erbjudit sig att vara med som referensgruppsmedlem till­sammans med GKN och Saab. För LFVs del är engagemanget en del av omvärldsbevakningen och kontakten med branschen som visar på kundernas framtida behov.

Sverige har bra förutsättningar för att utveckla ett elflygplan eftersom vi på många sätt är föregångare inom miljöområdet, det finns en flygindustri och vi är bra på innovation och ny teknik. Sverige skulle mycket väl kunna stå sig i konkurrensen av elflygsproduktion i världen.

EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst

Forskningsprojektet EDIS – elflyg och drönare i samhällets tjänst - ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner. Projektet drivs av LFV, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet och finansieras av Trafikverket.

Projektet ska visa hur ny drönarteknologi kan användas för att nå en mer hållbar och effektiv flygverksamhet och visa på nyttan primärt i glesbygdsregionerna. Det i sin tur genererar mer kunskap för Trafikverket, LFV, Transportstyrelsen och övriga aktörer, och i förlängningen till hela samhället. EDIS driver på utvecklingen och lagstiftningen, vilket är en förutsättning för en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta. Läs mer i ett pressmeddelande om EDIS.