CNS-analys

CNS står för Communication, Navigation, Surveillance; alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning/övervakning. CNS-analys innebär att LFV, utifrån regelverk och föreskrifter, analyserar ett eller flera objekt, med en höjd på 20 meter eller högre, i förhållande till omgivande mark eller vattenyta samt övrigt som skulle kunna påverka CNS-utrustning.

CNS-analys görs utifrån internationella och nationella regelverk och LFVs föreskrifter för CNS-utrustningar, föreskrifter som fungerar som lag inom EU, enligt beslut av EU-kommissionen. LFV bedömer också om objektet kan uppföras utan att LFVs CNS-anläggningar riskerar att bli fysiskt påverkade av en etablering.

Alla objekt till lands och till havs som är högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark- eller vattenyta och som ingår i bygglovshandlingar eller kommunala planer ska remitteras till LFV. När det gäller objekt till havs eller i insjö ska Kustbevakningen i Karlskrona också remitteras till (registrator@kustbevakningen.se). Även entreprenadarbeten på eller invid mark där LFV är markägare eller arrendator ska remitteras till LFV.

Tjänsten CNS-analys är avgiftsfri. Det är CNS-analys som du får utförd om du inte uttryckligen begär att få en avgiftsbelagd flyghinderanalys och skickar in en ifylld beställningsblankett för CNS-analys. CNS-analys tar inte hänsyn till hinderfrihet för luftfarten. Det ombesörjs i den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys.

Skillnaden mellan CNS-analys och flyghinderanalys

Flygplatser och LFV är sakägare för civil luftfart, därför ska man samråda med oss och flygplatser innan man etablerar hinder över 20 meter. För CNS-analys gäller det oavsett hindrets placering. För att be om ett yttrande från en flygplats rekommenderas att uppsättaren bifogar en flyghinderanalys vid ansökan om att få etablera sitt byggnadsverk. De flesta flygplatser begär en flyghinderanalys som underlag för att yttra sig om etablering av hinder högre än 20 meter, inom en radie av 80 km från flygplatsen.

LFV är den enda aktör i Sverige som har samlad kompetens och underlag för att utföra en fullständig flyghinderanalys. LFVs flyghinderanalys är avgiftsbelagd och det är vanligtvis byggherren som bekostar den. Avgiften följer en fast prislista där priset styrs av typ av byggnadsverk och mängd av byggnadsverk. CNS-analys är inkluderad som en separat del i en flyghinderanalys.

Gör så här för att remittera ett CNS-analysärende

Du som ska remittera CNS-analysärenden till oss, vänligen använd blankett för CNS-analys. Om du använder webbläsaren Chrome, ladda ner blanketten till din dator innan du fyller i den. Remisshandlingar skickas till lfvcentralregistratur@lfv.se. Eventuell pappersdokumentation kan skickas till: LFV Central Registratur 601 79 Norrköping.

Tänk på att:

  • det är viktigt att du fyller i alla tillämpliga fält på blanketten.
  • ange vilket koordinatsystem uppgivna koordinater är i.
  • ange terränghöjd (meter över havet) för hindrets placering.

Entreprenad, vindkraftpark, kraftledningar, vägbygge, järnvägsbygge

När det gäller större entreprenadområden, vindkraftparker, kraftledningar, vägbyggen, järnvägsbyggen och liknande önskar vi att det inskickade underlaget inkluderar ESRI shapefiler över utredningskorridorer och planerade sträckningar. Filerna behöver vara i sådant format att de kan användas i GIS-programvaran MapInfo. (I de fall då vindkraftverkens enskilda positioner är bestämda kan vi även ta emot en koordinatlista i excelformat.)

Detaljplaner, översiktsplaner, bygglov

Vid enklare detaljplaneärenden där endast en eller flera hela fastigheter berörs kan blanketten användas. I övriga detaljplaneärenden ber vi dig skicka in planbeskrivningen och plankartan eller ge direktlänkar till dessa. För översiktsplaner önskar vi att du skickar in en kopia på översiktsplanen alternativt en direktlänk till den.

Master, övriga bygglovsärenden

Vid dessa typer av ärenden önskar vi att du använder blanketten. Du behöver endast skicka in bygghöjd, terränghöjd och koordinater för objektet samt markering av använt koordinatsystem utöver de övriga uppgifter som nämns ovan. Du behöver inte skicka in bygglovshandlingarna.

Handläggningstid

Observera att LFVs nominella handläggningstid för CNS-analysärenden är 30 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag vi fått in kompletta handlingar i ärendet. Vi kan normalt inte tillgodose önskemål om väsentligt kortare handläggningstider och vår handläggningstid är beroende av arbetsbelastning. Den är längre i samband med storhelger och semesterperioder.

Frågor som LFV inte hanterar

  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och handlägger ärenden för luftfarten i Sverige.
  • Frågor kring flyghindermarkering och belysning av flyghinder hanteras av Transportstyrelsen.
  • Tillståndsärenden gällande luftfartsradio och radiobaserade system för luftfarten hanteras av Post och Telestyrelsen, PTS.
  • Bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna handläggs av Swedavia.
  • Helikopterplattor och frågor kring dem hanteras av Transportstyrelsens luftfartsavdelning. Ägaren till helikopterplattan, ofta sjukhus, skall remitteras i ärenden där helikopterplattor kan tänkas påverkas jämte Transportstyrelsen.