Att tänka på

Under denna rubrik har vi samlat information om hur vi vill att informationen som skickas till LFV skall se ut. I löptexten på denna sida finns information som främst berör dig som skall skicka in beställning av flyghinderanalyser. För specifik information om tjänsten CNS-analys, som är den tjänst du får om du skickar in en remiss till LFV, se under CNS-analys  i menyn till vänster.

Bakgrund

Enligt Trafikverkets hemsida bör en lokaliseringsbedömning göras, på LFV kallar vi den flyghinderanalys. Om du av någon anledning inte vill ha en flyghinderanalys utförd, men ändå efterhöra om LFV har något att erinra, kan du skicka in en remissförfrågan. Kom ihåg att närliggande flygplats/flygplatser ofta kräver att en flyghinderanalys utförs för att tillstyrka etablering av hinder högre än 20 meter. En flyghinderanalys är alltid avgiftsbelagd.

För att underlätta hanteringen och därmed förkorta handläggningstiden av dessa flyghinder­analyser och CNS-analyser vill vi göra er uppmärksamma på två för oss mycket viktiga punkter:

Så här vill vi ha informationen till LFV

  • Använd endast formuleringen ”Beställning av flyghin­deranalys” om du önskar en komplett (avgiftsbelagd) analys av om byggnadsverket kommer få någon påver­kan på flygplatser, inflygningsvägar, luftrum, kommuni­kationsutrustning, navigationsutrustning och radarut­rustning. I denna analys inkluderas CNS-analys av LFVs egna utrustning.
  • Använd endast formuleringen ”Remiss CNS-analys” om du enbart vill efterhöra om LFV har något att erinra mot etableringen med hänsyn tagen till LFVs egna ut­rustning. I denna analys finns ingen information om hur etableringen påverkar flygtrafiken.

 RÄTT inskickat elektroniskt format…

  • Skicka i elektroniskt format med epost till: lfvcentralregistratur@lfv.se. I yttersta undantagsfall per post till: LFV 60179 NORRKÖPING
  • Skicka koordinatlistor i Excel- eller Wordformat. Reste­rande information i öppet format (ej scannade filer).
  • Ange objektets position/koordinater i: RT 90 X Y, 2,5 gon V eller SWEREF 99 TM N, E eller SWEREF 99 (WGS 84). Undvik lokala koordinatsystem, som SWEREF 99 18 00. Ange använt koordinatsystem.
  • Viktigt! Ange terränghöjd meter över havet (Z) för hin­drets placering.
  • Möjlighet finns att beställa analys av ett område, såsom vindkraftpark. Som komplettering till koordinatlistor tar vi tacksamt emot Shape-filer (.shp) för stora områden, vindkraftsparker, kraftledningar etc.
  • Vid beställning av flyghinderanalys, använd LFVs egen blankett som du hittar under "Så här gör du". Om du inte gör det var noga med att all information på LFVs blankett finns med.