Beställ hinderanalys

Planerar du att sätta upp en mast eller ett vindkraftverk? Här finns instruktioner om hur du sammanställer den information som du ska skicka till LFV när du beställer en flyghinderanalys. Söker du istället tjänsten CNS-analys, som är den tjänst du får om du skickar en remiss till LFV, se CNS-analys i menyn till vänster.

Enligt Trafikverkets hemsida bör en lokaliseringsbedömning göras, på LFV kallar vi den flyghinderanalys. Om du av någon anledning inte vill ha en flyghinderanalys utförd, men ändå efterhöra om LFV har något att erinra, kan du skicka in en remissförfrågan. Kom ihåg att närliggande flygplats/flygplatser ofta kräver att en flyghinderanalys utförs för att tillstyrka etablering av hinder högre än 20 meter. En flyghinderanalys är alltid avgiftsbelagd.

Normal handläggningstid beräknas ta 4 veckor från och med när ärendet inkommit till LFV. För att underlätta hanteringen och därmed förkorta handläggningstiden av dessa flyghinder­analyser och CNS-analyser vill vi göra er uppmärksamma på två för oss viktiga punkter:

Så här vill vi ha informationen till LFV

  • Använd endast formuleringen ”Beställning av flyghin­deranalys” om du önskar en komplett (avgiftsbelagd) analys av om byggnadsverket kommer få någon påver­kan på flygplatser, inflygningsvägar, luftrum, kommunikationsutrustning, navigationsutrustning och radarut­rustning. I denna analys inkluderas CNS-analys av LFVs egna utrustning.
  • Använd endast formuleringen ”Remiss CNS-analys” om du enbart vill efterhöra om LFV har något att erinra mot etableringen med hänsyn tagen till LFVs egna ut­rustning. I denna analys finns ingen information om hur etableringen påverkar flygtrafiken.

 Rätt inskickat elektroniskt format

  • Skicka i elektroniskt format med epost till: lfvcentralregistratur@lfv.se. I yttersta undantagsfall per post till: LFV 60179 NORRKÖPING
  • Skicka koordinatlistor i Excel- eller Wordformat. Reste­rande information i öppet format (ej scannade filer).
  • Ange objektets position/koordinater i: RT 90 X Y, 2,5 gon V eller SWEREF 99 TM N, E eller SWEREF 99 (WGS 84). Undvik lokala koordinatsystem, som SWEREF 99 18 00. Ange använt koordinatsystem.
  • Viktigt! Ange terränghöjd meter över havet (Z) för hin­drets placering.
  • Möjlighet finns att beställa analys av ett område, såsom vindkraftpark. Som komplettering till koordinatlistor tar vi tacksamt emot Shape-filer (.shp) för stora områden, vindkraftsparker, kraftledningar etc.
  • Vid beställning av flyghinderanalys, använd LFVs egen blanket. Blankett för beställning av flyghinderanalys (excelformat för e-post) eller Blankett för beställning av flyghinderanalys (PDF för utskrift). Om du inte gör det var noga med att all information på LFVs blankett finns med.

Steg 1

I god tid före planerat uppförande, i det inledande skedet, skicka in blanketten för beställning av flyghinderanalys (excelformat för e-post) till LFV på e-postadressen lfvcentralregistratur@lfv.se. Om du inte har möjlighet att kontakta oss via e-post kan du använda blanketten för beställning av flyghinderanalys (PDF för utskrift) och skicka den på post till LFV, 601 79 Norrköping.

Där efter kommer vi på LFV att göra en flyghinderanalys och kontroll av eventuell påverkan på så kallad CNS-utrustning*, som underlag för flygplatsens beslut. LFV skickar svar på analysen till uppsättaren samt kopia till berörda flygplatser. Uppsättaren uppmanas sedan kontakta berörda flygplatser för beslut i frågan. *) CNS-utrustning står för Communication, Navigation, Surveillance  (kommunikation-, navigation- och radar) och för dylik utrustning mellan flygplatserna är LFV sakägare. För prislista flyghinderanalyser, se länk nedan.
OBS! Till din ansökan ser vi gärna att du bifogar en karta över projektområdet.

Även försvarsmakten skall remitteras, skicka in blankett ”HINDERREMISS för höga objekt 20 m eller högre utanför tätort, 45 m eller högre i tätort” till Försvarsmakten; Remissblanketter Försvarsmakten.

Steg 2

Före byggstart (om OK från flygplatser): skicka in blankett ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770)  senast 30 dagar före uppförandet  av byggnaden till:  

Blankett ”flyghinderanmälan” finns på www.forsvarsmakten.se

Steg 3

Markering av hinder skall ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter, se TSFS 2020:88 på www.transportstyrelsen.se.

Länkar